Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ข่าว

วันนี้ 15 มี.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
1. เห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายจาก 3 คก. ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงปม. 61 ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วมีเงินเหลือจ่าย 20.44 ล้านบาท ไปดำเนิน คก.จัดตั้งศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพให้ความช่วยเหลือ/ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว มี ปภ.จ. เป็นหน่วยดำเนินการ และ
2. เห็นชอบในการมอบทรัพย์สินที่เกิดจาก คก.ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปีงปม.59-60 ซึ่งมีจำนวน 16 คก. ให้ส่วนราชการและอปท. ที่เกี่ยวข้อง ดูแล รักษา สามารถใช้ประโยชน์ และตั้ง งปม.ในการบำรุงรักษาต่อไป

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ ประจำปี 2557 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อัมพวา วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

ติดตามการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2557 ณ อบต.หนองเพรางาย อบต.ทวีวัฒนา อบต.บางไผ่ อบต.มหาสวัสดิ์

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี นำนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เข้าพบ นายพรชัย สังวรเจต

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี นำนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เข้าพบ นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2557 ณ เมืองอินชอน
ประเทศเกาหลีใต้ จำนวนนักกีฬา 46 คน

ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางพัชรี อาระยะกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี