Category Archives: ข่าวกิจกรรม

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

พิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ วิถีไทย งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำ 2562

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก