Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561แบบเสนอบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวปี 2561แบบประวัติครอบครัวร่มเย็น

ดาวน์โหลดฟอร์ม

NameSizeHits
ระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555540.5 KiB51
แบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)176.5 KiB51
5355f0f0521564.0 MiB60
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 254552.3 KiB46
การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน1.7 MiB11
คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี540.5 KiB44
คู่มือรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1) 34.2 KiB41
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี880.0 KiB7
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ300.4 KiB20
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3.8 MiB33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี2.1 MiB11
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี843.2 KiB17
พนักงานขับรถ340.9 KiB14
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2369.3 KiB26
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ131.9 KiB37
แผนปฏิบัติการปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี437.4 KiB38