Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ

S__6373378-converted

รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

รับสมัคร สตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 56

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน