15 มี.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2561

วันนี้ 15 มี.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
1. เห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายจาก 3 คก. ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงปม. 61 ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วมีเงินเหลือจ่าย 20.44 ล้านบาท ไปดำเนิน คก.จัดตั้งศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพให้ความช่วยเหลือ/ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว มี ปภ.จ. เป็นหน่วยดำเนินการ และ
2. เห็นชอบในการมอบทรัพย์สินที่เกิดจาก คก.ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปีงปม.59-60 ซึ่งมีจำนวน 16 คก. ให้ส่วนราชการและอปท. ที่เกี่ยวข้อง ดูแล รักษา สามารถใช้ประโยชน์ และตั้ง งปม.ในการบำรุงรักษาต่อไป