ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งในชื่อสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดกระบี่ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อปี ๒๕๒๐  และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดกระบี่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ก่อสร้างเมื่อปี 2524 โดยมีอายุการใช้งาน 35 ปี ได้รับโอนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2547 ต่อมาในปี 2551 ได้ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 1 จังหวัดกระบี่ ปัจจุบัน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง