แผนผังองค์กร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

๑.นายวีระศักดิ์ ไกรสิทธิ์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑.นางพิมพ์ใจ  แซ่อึ้ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ข้าราชการ (หัวหน้าฝ่าย)
๒.นางมลฤดี  รัตนภรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ชำนาญงาน ข้าราชการ
3.นายศราวุธ  ประทีป ณ ถลาง พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ ลูกจ้างประจำ
4.นายวินัย  หลีจิ พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ ลูกจ้างประจำ
5.นายศักดา  คลองยวน นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ
6.นายนริศ  จงจิต นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานกองทุน (พก.)
7.นายเชาวเรศ  ดีใจ ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม จ้างเหมาบริการ
8.นางสาววรรณิภา  ชนะเมือง ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม จ้างเหมาบริการ
9.นางสาวศุภลักษณ์ หมื่นอักษร ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จ้างเหมาบริการ
10.นางกฤษณา ประสาทกสิกิจ พนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบริการ
 

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

1.นายวีระศักดิ์  ไกรสิทธิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ (หัวหน้ากลุ่ม)
2.นางสาววรรณิภา  สระศรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ข้าราชการ
3.นางสาวสุพรรณี  พรหมปรุง นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ
4.นายวรากร  ลิ่มเถาว์ นักพัฒนาสังคม พนักงานกองทุน (กสจ.)
5.นายมนต์ชัย  ทองด้วง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาบริการ
6.นายทนงศักดิ์  นวลละออง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จ้างเหมาบริการ
 

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1.นายอำพล  หลิมเฮงฮะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ข้าราชการ (หัวหน้ากลุ่ม)
2.นางอรอุมา  อินทร์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ข้าราชการ
3.นางจารุสิน  วงศ์สุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการ
4.นางภณิดา  จงจิต นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการ
5.นางสาวนฤตยา เนียมรุ่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการ
6.นางสาวจารุณี  แก้วมีชัย พนักงานพิมพ์ ส.๓ ลูกจ้างประจำ
7.นางสาวลำใย  เส้งย่อง นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ
8.นางสาวดวงฤทัย  ทองแก้ว นักพัฒนาสังคม พนักงานกองทุน (ผู้สูงอายุ)
9.นายทัช หยังกุล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จ้างเหมาบริการ
10.นางสาวชนนิกานต์  หมวดเพ็ง ผู้ช่วยโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จ้างเหมาบริการ
 

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกระบี่

๑.นางกาญจนา  แก่นเพ็ชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผู้อำนวยการ
๒.นายเริงศักดิ์  สิทธิเดช นักพัฒนาสังคม พนักงานกองทุน (พก.)
3.นายกิตติคุณ  จิตรหลัง นักพัฒนาสังคม พนักงานกองทุน (พก.)
4.นายนริศ  จงจิต นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานกองทุน (พก.)
5.นายณัฐวุฒิ  สุวรรณสังข์ นิติกร พนักงานกองทุน (พก.)
6.นายมนตรี  ส่งแสง นิติกร พนักงานกองทุน (พก.)
7.นางสาวอจิรวดี ไชยนาเคนทร์ นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานกองทุน (พก.)
8.นายนิคม  ขาวแดง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานกองทุน (พก.)