ติดต่อโทร:075-611-044 ,075-611-958 โทรสาร : 075-612-586
การจดทะเบียนคนพิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการให้บริการของรัฐในเบื้องต้นแก่คนพิการ ที่ทำให้คนพิการได้มีหลักฐานเพื่อแสดงตนว่าเป็นคนพิการที่ประสงค์จะได้รับสิทธิในการสงเคราะห์ การพัฒนาและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 โดยคนพิการที่ประสงค์จะรับสิทธิและโอกาสดังกล่าว สามารถจดทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
      หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียน (สำหรับผู้พิการ)
1. เอกสารรับรองความพิการ โดยแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
ในกรณีผู้เยาว์ใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียน(สำหรับผู้จดทะเบียนแทนผู้พิการ)  
1.เอกสารหลักฐานของคนพิการ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้จดทะเบียนแทน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียนแทน พร้อมต้นฉบับตัวจริง
4.ใบมอบอำนาจจากคนพิการหรือหนังสือรับรองจากทางราชการ
5.คำสั่งศาลในกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถหรือการจัดตั้งผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง

     สถานที่จดทะเบียนคนพิการ
1. คนพิการที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ขอจดทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ
จุดเดียวสำหรับคนพิการ ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม
สะพานขาว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
2. คนพิการที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด
ขอจดทะเบียนได้ที่จังหวัดของตนที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ สามารถยื่นจดทะเบียนได้ตามถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ในจังหวัดนั้น

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ
มาตรา 20
             คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 
ดังต่อไปนี้

1.  การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ค่าอุปกรณ์  เครื่องช่วยความพิการ  และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
2.  การศึกษาตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสม
3. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน  การมีงานทำ  การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4.  การยอมรับและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองเท่าเทียมบุคคลทั่วไป
5.  การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาบริการสาธารณะ
6.  ข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสาร  บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ
7.  บริการล่ามภาษามือ
8.  สิทธิที่จะนำสัตว์นำทาง  เครื่องมือหรืออุปกรณ์นำทางหรือเครื่องช่วยพิการติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง
9.  การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
10. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  การมีผู้ช่วยคนพิการ  หรือการจัดสวัสดิการอื่น